Back to Top
 
     Dit is een testsite     U kunt niet echt bestellen     Ga daarvoor naar Best-Voedsel.nl
 
 

Veel gestelde vragen

We willen de consumptie door de lokale consument van lokaal geproduceerd voedsel bevorderen. Hiermee willen we een deel van de voedselketen verkorten (hetgeen duurzamer is) en ook producenten die een stap in het verduurzamen van hun producten willen zetten, een steuntje in de rug geven.

We willen binnen de gemeente Best zorgen voor een distributiepunt waar klanten Lokaal Duurzaam Voedsel kunnen afhalen. Het idee is dat klanten per internet hun bestellingen doen en die dan op een afgesproken tijdstip kunnen afhalen.

Ja, afhaalpunt Volkstuinvereniging De Oude Bogten, Heuveleindseweg 15, 5684 NC BEST

We willen in de loop van 2023 starten.

We willen in de lokale omgeving geproduceerd voedsel aanbieden dat op een duurzamere manier geproduceerd wordt. We denken daarbij aan:

 • Lokale geproduceerde groenten
 • Lokaal geproduceerd Fruit
 • Melk/eieren
 • Honing
 • Vlees
 • Vis

Lokaal betekent voor ons: de gemeente Best en zijn aanpalende gemeentes. Als je het in kilometers wilt uitdrukken: alles binnen een straal van 30 km.

Dat is lastiger want daar kun je heel veel discussie over hebben. Wij kijken bij onze leveranciers of ze in hun bedrijfsvisie rekening houden met natuurbehoud binnen en buiten het bedrijf en aandacht hebben voor landschap, biodiversiteit, dieren en planten. Ook kijken we of leveranciers aantoonbare stappen hebben gezet in de verduurzaming van hun producten en processen.  Ook vinden we dat leveranciers de intentie moeten hebben om samen en in overleg met de omringende gemeenschap aanvullende stappen te zetten in de verduurzaming van hun producten.  We hebben ook een eerste set van criteria benoemd die we belangrijk vinden. Die set willen we de komende tijd, ook op basis van onze gesprekken verder aanscherpen. In de bijlage is deze set van criteria opgenomen.

Er is veel discussie over vlees. Vlees is voor velen nog steeds een belangrijk onderdeel van hun voeding. Het is ook onderdeel van de schijf van vijf. Vaak wordt er wel te veel vlees gegeten. Uit berekeningen blijkt dat in een kringlooplandbouw het meest duurzame dieet ongeveer twintig gram dierlijk eiwit per persoon per dag bevat. Het eten van vlees is namelijk ook noodzakelijk voor een aantal processen.

Dieren zetten reststromen en gewassen die wij niet willen of kunnen eten om, in hoogwaardige eiwitrijke voeding voor mensen: melk, eieren, vlees. Diervoer wordt veelal gemaakt van reststromen. Verder grazen runderen en schapen op grasland dat minder of ongeschikt is voor het telen van voedsel. Zoals in Nederland de veenweidegebieden. Mest is een waardevolle bron van organisch materiaal. Daarmee wordt de bodem weer opgeladen en is de cirkel van de lokale kringloop rond. Dit alles maakt dat wij ervoor hebben gekozen ook vlees aan te bieden.

Om een aantal redenen. Allereerst heeft het als voordeel dat bij vooraf bestellen, je precies weet wat je nodig hebt en in de winkel dus geen (grote) voorraad hoeft aan te houden. Daarnaast bieden we zo gemak aan de klant. Tot slot moet je bij een echt fysiek winkelconcept ook voortdurend bezetting hebben. Dat maakt het duurder en ook ingewikkelder. Dat wil niet zeggen dat we niet naar een fysieke winkel kunnen toegroeien. We zijn dan ook benieuwd naar de ideeën van de stakeholders.

Daar hebben we geen hard getal van in ons hoofd. Wel willen we (op termijn) een breed aanbod. Als je een getal zou noemen denken we, als we volledig operationeel zijn, aan zo’n twintig leveranciers.

Liefst natuurlijk zo veel mogelijk maar in onze businesscase gaan we uit van uiteindelijk zo’n driehonderd klanten. We streven naar zo’n 50 klanten eind 2023. De jaren daarop willen we dit stapsgewijs uitbreiden.

We hebben een aparte vereniging opgericht Best Voedsel, met eigen statuten, bestuur en bankrekening.

 De Vereniging Best Voedsel is opgericht in september 2021. In de statuten staan de volgende doelstellingen.

 De vereniging heeft ten doel:

 

 • a.            Het stimuleren van lokaal en duurzaam produceren van voedsel;
 • b.            Het stimuleren van het consumeren van lokaal en duurzaam geproduceerd -­ voedsel;
 • c.            Het daarmede beperken van vervoerskosten en uitstoot naar lucht, bodem en - water en het verliezen aan grondstoffen te minimaliseren;
 • d.            Het bijdragen aan een omslag naar duurzame voedselproductie en landbouwsystemen zowel in onze eigen gemeente als in ons eigen land;
 • e.            Het bijdragen aan de vitaliteit van de lokale gemeenschap;        
 • f.             Het stimuleren van een gezonder en beter leven voor mens en dier door kennisuitwisseling op het gebied van verbouwen en produceren, oogsten, bewaren en bereiden van voedsel en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • g.            De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door met haar leden en namens haar leden overeenkomsten te sluiten met toeleverende bedrijven. 
 • h.            De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst. 

Wij hopen dat inwoners van Best die dit een goed initiatief vinden, ons willen steunen. Maar los van dit ideële motief denken we ook andere voordelen te bieden. De klant krijgt een puur, vers, lokaal geproduceerd en duurzaam product. Je steunt hiermee ook producenten in de lokale omgeving. We bieden ook gemak. Je kunt de zaken online bestellen en op één punt afhalen. Je hoeft dan niet langs meerdere leveranciers. Als lid van de vereniging kun je meepraten over het beleid van de vereniging.  En tenslotte: je draagt actief bij aan de voedseltransitie.

Het lidmaatschapsgeld is €10,- per jaar. Daarnaast wordt, zeker aan het begin, verwacht dat leden/vrijwilligers helpen om de ‘buurtmarkt’ verder in te richten.  Ook zal per toerbeurt de ‘Buurtmarkt’ bemenst moeten worden Bij die ‘Buurtmarkt’ wordt het bestelde voedsel door de leveranciers geleverd, verdeeld en aan de klanten gegeven.

Dat is een beetje afhankelijk van hoe de huidige bedrijfsvoering van de producent in elkaar zit. In ieder geval krijgt de producent een eerlijke prijs, een aanvullend distributiekanaal en een verhoogde zichtbaarheid. Afhankelijk van hoe de producent het nu geregeld heeft, krijgt de producent mogelijkerwijs een versimpelde logistiek en minder aanloop aan huis. 

We hebben hiervoor een eerste opzet gemaakt. Die moet door de leden verder worden uitgewerkt. Zie hiervoor  het document criteria